15:12ט״ו:י״ב
1 א

יקחך. ילמדך כמו יערוף כמטר לקחי (דברים ל״ב:ב׳):

2 ב

ירזמון. כמו ירמזון כמו שמלה שלמה (שמות כב):