14:20י״ד:כ׳
1 א

תתקפהו. תחזק ממנו ותאנסהו בתקפך ויהלך מן העולם: