13:3י״ג:ג׳
1 א

אולם אני. איני מבקש אלא לדבר אליו ולהתווכח עמו אחפוץ: