13:19י״ג:י״ט
1 א

אחריש ואגוע. אם לא אריב אחריש ואגוע: