12:19י״ב:י״ט
1 א

כהנים. שרים כמו כהן מדין (שמות ג׳:א׳) כהן און (בראשית מא):