12:18י״ב:י״ח
1 א

מוסר מלכים פתח. להסיר מוסר סבלם מעל אחרים ומעבירם ממלוכה:

2 ב

ויאסור אזור במתניהם. בתחילתם כשהוא חפץ בהם חוגר חלציהם ומזרזם כח למלוכה: