11:4י״א:ד׳
1 א

ותאמר. להקב"ה זך לקחי ובר הייתי בעיניך: