11:20י״א:כ׳
1 א

ועיני רשעים. שונאיך:

2 ב

תכלנה. בפנותם ברעתך לראות ולא ישיגו (תאוותם) וכל כליון עינים שבלשון קודש זהו המצפה לראות ואינו משיג וכמו ועיניך רואות וכלות אליהם וגו' (דברים כ״ח:ל״ב):

3 ג

ומנוס. הוא מבטח:

4 ד

ותקותם. מה שהם מקוים לראות בך למפח נפש יהיה להם: