11:13י״א:י״ג
1 א

אם אתה. היית מכוין לבך אחר יסורין:

2 ב

ופרשת אליו כפיך. בתחנה: