10:5י׳:ה׳
1 א

הכימי אנוש ימיך. להתגרות בו ולרדוף: