10:13י׳:י״ג
1 א

ואלה צפנת בלבבך. לבלעני כאילו אין (אתה) זוכרם:

2 ב

ידעתי כי זאת עמך. הכל כמפורש ולא שכחת: