1:8א׳:ח׳
1 א

השמת לבך על עבדי איוב. שתרצה לקטרגו:

2 ב

השמת. לשון תימה הוא:

3 ג

תם וישר. שלם במעשיו: