1:4א׳:ד׳
1 א

והלכו בניו ועשו משתה בית איש יומו. בבית כל אחד ואחד יומו:

2 ב

ושלחו וקראו. כמו ושולחים וקוראים שהיו עושין כן תמיד: