1:12א׳:י״ב
1 א

ויאמר ה' אל השטן הנה כל אשר לו בידך (ד"א ויהי היום. אותו היום שחזרו חלילה לאכול בבית אחיהם הבכור:

2 ב

בני האלהים. צבא השמים הקרובים לשכינה להיות בני ביתו ועל שם כך נקראו בניו:

3 ג

להתיצב על ה'. סביבותיו כמו (בראשית מ״ה:א׳) לכל הנצבים עליו: