9:7ט׳:ז׳
1 א

חץ שחוט לשונם. משוך כמו זהב שחוט (מלכים א י׳:ט״ז) וכן ושחטה שטים (הושע ה׳:ב׳) טריי"ט בלעז לישנא אחרינא ל' שחיטה ממש טראנקא"ט בלעז וכן חברו מנחם וכן ת"י כגיר די מחריף:

2 ב

ובקרבו. ת"י ובמעוהי: