9:5ט׳:ה׳
1 א

שבתך בתוך מרמה. כשהן יושבים חושבין מחשבות מרמה ובמרמה החליפו יראתי ומאנו דעת אותי:

2 ב

במרמה. בשביל המרמה: