9:25ט׳:כ״ה
1 א

על מצרים וגו'. שכיני א"י היו ולקו אחריה בסמוך לה כמו שכתוב (ביחזקאל כט) ומפרש בסדר עולם:

2 ב

קצוצי פאה. ל' קצה המוקצין בפאת מדבר: