9:24ט׳:כ״ד
1 א

על כל מול בערלה. על כל מול שיש לו ערלה אפילו ערלת לב: