9:20ט׳:כ׳
1 א

להכרית עולל מחוץ. מן השוק כמו וחוצות תשים לך בדמשק (מלכים א כ):