9:14ט׳:י״ד
1 א

לענה. עשב מר:

2 ב

מי ראש. ארס נחש: