8:9ח׳:ט׳
1 א

הובישו חכמים. כמותכם ומה הבושת הנה בדברי ה' מאסו וחכמת מה להם: