8:8ח׳:ח׳
1 א

אכן הנה לשקר. הנה חכמתכם לשקר בכם לרפאותכ' על נקלה:

2 ב

עשה עט שקר סופרים. נביאכם: