8:7ח׳:ז׳
1 א

חסידה. ציגוניא"ה בלעז:

2 ב

מועדיה. עת עברם אל איי הים מפני הצנה ועת שובם:

3 ג

שמרו. המתינו:

4 ד

ותור וסיס ועגור. ושפנינא וכורכיא וסנוניתא, כורכיא גרוא"ה בלעז סנונית ארונדיל"א בלעז: