8:5ח׳:ה׳
1 א

משובה נצחת. משובת עולם כמו נצח:

2 ב

החזיקו. אחזו:

3 ג

בתרמית. במרמה: