8:4ח׳:ד׳
1 א

היפלו ולא יקומו. הטוב להם שיפילו את עצמם לנפילה שאין להם תקומה:

2 ב

אם ישוב ולא ישוב. לכשירצו לשוב מרעתם לא ישוב הקב"ה מגזירתו, ד"א אף אם ישובו בתשובה לא תתקיים בידם כי ימהרו לשוב לרשעתם וכן ת"י אם למיתב גלי קדמי דלא יתובון: