8:16ח׳:ט״ז
1 א

נחרת סוסיו. עטישות נחיריו:

2 ב

מדן נשמע. על דפלחו לעגלא דבדן:

3 ג

מצהלות אביריו. צהלות משחק סוסיו ומצינו במקום אחר סוסים נקראים אבירים מדהרות דהרות אביריו (שופטים ה׳:כ״ב) ל' סוס דוהר (נחום ג) וי"ת מקל פסיעות גברוהי: