7:9ז׳:ט׳
1 א

הגנוב רצוח וגו'. בתמיה וכי אלה תעשו ויועיל ההיכל לכם: