7:4ז׳:ד׳
1 א

היכל ה' היכל ה' היכל ה'. תלת זימנין בשעתא אתון מתחזין קדמוהי: