7:20ז׳:כ׳
1 א

נתכת. יורדת ומגעת כמו ומטר לא נתך ארצה (שמות ט׳:ל״ג) לא מטא: