6:6ו׳:ו׳
1 א

כרתו עצה. לא מפיק ה"א והוא ל' עץ שאין לשון כריתה נופל על העצה ועצה האמור כאן ל' הרבה עצים כמו דגה ל' דגים הרבה:

2 ב

העיר הפקד. שבאה פקודתה: