6:15ו׳:ט״ו
1 א

הובישו. עליהון למיבהת:

2 ב

גם בוש לא יבושו. אינם מתביישין ממעשיהם הרעים הכלים. כמו להכלים: