52:9נ״ב:ט׳
1 א

רבלתה. היא אנטוכיא:

2 ב

וידבר אתו משפטים. על שעבד על השבועה: