52:25נ״ב:כ״ה
1 א

ושבעה אנשים מרואי פני המלך. ובספר (מלכים ב כ״ה:י״ט) אמר וחמשה אנשי' השני' חשובי' ולא חשובים כ"כ:

2 ב

המצביא את עם הארץ. יודע מנין של כל עיר ועיר כמה אנשים מוציאה לצבא: