51:7נ״א:ז׳
1 א

כוס זהב. היתה בבל עד הנה ביד ה' לשכר בה את כל הארץ יין החימה:

2 ב

על כן יתהללו גוים. נשתכרו ונשתטו: