51:50נ״א:נ׳
1 א

פליטים מחרב. ישראל שגלו לתוכה שפלטו מחרב נבוזראדן: