50:39נ׳:ל״ט
1 א

ציים את איים. יערעון תמון בחתולין מיני חיות המצויין בחורבה: