50:16נ׳:ט״ז
1 א

כרתו זורע. שיצו מלכא מבבל ואחידו חרבא בעידן קטול: