5:7ה׳:ז׳
1 א

אי לזאת. אסלח לך בתמיה שמא לזאת אסלח לך ומנחם פירש אי כמו אין אשר בניך עזבוני ואשביע אותם כל טוב:

2 ב

יתגודדו. יתקבצו גדודים: