5:6ה׳:ו׳
1 א

אריה. מלכות בבל:

2 ב

זאב. מלכות מדי:

3 ג

נמר. מלכות אשור זאב ערבות. לשון ערבה ושוחה זאב המדבר:

4 ד

שוקד. ממהר ומנחם חברו עם ל' שמירה כמו לשקוד על דלתותי (משלי ח) י"ת לשון אריבה: