5:4ה׳:ד׳
1 א

ואני אמרתי. הנביא אומר כך אך דלים הם מחכמ' אלו שאני מדבר עמהם:

2 ב

נואלו. לשון אויל כתרגומו איטפשו: