5:3ה׳:ג׳
1 א

ה' עיניך. הלא הם בעלי אמונה להטיב ולמה בגדו אלה בך ואין מבקשין אמונה:

2 ב

הכיתה אותם. ולא נעשו חולים על המכה לשום על לבם לשוב מרעתם:

3 ג

קחת. כמו לקחת: