5:12ה׳:י״ב
1 א

ויאמרו לא הוא. לא מן קדמוהי אתיא עלנא טבתא: