49:28מ״ט:כ״ח
1 א

קדר. שוכני מדברות באהלי' הם אין חומה ואין עיר: