49:1מ״ט:א׳
1 א

הבנים אין לישראל. בי"ת רפה וה"א חטף פתח שהוא ל' תמיהה:

2 ב

מלכם. עבודת כוכבים של בני עמון מלכם שמה שנאמר (מלכים ב כ"ג) ולמלכם תועבת בני עמון: