48:45מ״ח:מ״ה
1 א

בצל חשבון. שהיא גבוהה ויש לה צל:

2 ב

עמדו. הנסים לנוח בצל אשר לא היה בהן עוד כח לנוס:

3 ג

מבן סיחון. מעיר סיחון כמו בן ראובן (ביהושע ט):

4 ד

וקדקד. אטריפירצד"א בלע"ז ומנחם חברו ל' מקור וי"ת ויקירי לשון יקר:

5 ה

בני שאון. אותם שהיו מגביהים קול תפארת: