48:40מ״ח:מ׳
1 א

כנשר ידאה. האויב אל מואב:

2 ב

ידאה. יעוף: