48:32מ״ח:ל״ב
1 א

מבכי יעזר אבכה לך. כשנאמרה נבואה זו כבר חרבה יעזר והיא סמוכה למואב אבכה לך אבכה בשבילך דוגמת אותו בכי כי גם את תחרבי כמוהו:

2 ב

הגפן שבמה. ארץ כרמים היתה:

3 ג

נטישותיך. לפי שדימה אותה לגפן דימה את גבוריה לנטישות הגפן:

4 ד

עברו ים. הלכו בגולה:

5 ה

קיצך. לשון קיץ תאנים וקצך שהיא ל' קץ אין בו יו"ד והצד"י דגושה: