48:26מ״ח:כ״ו
1 א

השכירוהו. השקוהו תרעילה עד שישתכר:

2 ב

גם הוא. כמו שהיה שחוק לו: