48:10מ״ח:י׳
1 א

מלאכת ה'. מלאכת השחתת מואב שהיא שליחותו של מקום: