46:7מ״ו:ז׳
1 א

כיאור יעלה. שהיה רגיל להעלות גייסות סביביו כמו נהר לשטף סביביו:

2 ב

יתגעשו מימיו. דמטרפין מוהי: